Годишен план

Стратегия за развитие на ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина

Етичен кодекс на ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина

План за взаимодействие с родителите на децата в ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина

План за квалификация на педагогическите специалисти в ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина

План за превенция на тормоза и насилието в ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина

План за работата на педагогическия съвет на ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина

Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина

Програмна система на ДГ “Незабравка” – Бяла Слатина