Чл. 265.  (2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

Чл. 267. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Чл. 268. (1) Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл. 269. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

 • одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 • участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 • предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 • дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
 • съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 • съгласува училищния учебен план;
 • участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните комплекти;
 • сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 • дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;
 • участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

Участници в обществения съвет:

 • Милена Петрова (председател)
 • Десислава Стефанова (представител на ФО)
 • Гюнай Найзмова (обществен съвет)
 • Нина Михайлова (обществен съвет)
 • Йошка Владимирова (обществен съвет)

Резервни членове:

 • Антоанета Асенова
 • Даниела Дакова
 • Даниела Александрова
 • Регина Зуберска